Kategoria e skanimit

Kelimeler gjerman

Artikujt në kategorinë "Fjalë gjermane" janë përgatitur duke kategorizuar fjalët më të përdorura në jetën e përditshme në gjermanisht. Artikujt në këtë kategori janë të përshtatshëm për nxënësit gjermanë të pothuajse të gjitha niveleve.