Kategoria e skanimit

Times dhe konventa gjermane

German Times dhe German Cümleler

Perfekt gjerman

Në këtë mësim të titulluar leksioni gjerman Perfekt, do të japim informacion të shkurtër për kohën gjermane perfekt. Më herët…

Kodet e kodit gjerman

FJALI TË THJESHTA NË GJERMANISHT, STRUKTURA E FJALISË GJERMANE, KURS PËR KRIJEN E FJALIVE GJERMANE

Konfuzionet Negative Gjermane

Në këtë mësim do të shohim fjali negative në gjermanisht. Kështu, për shembull, fjalia "das ist ein Kind" (ky është një fëmijë) ...

Përngjitje e foljes gjermane

Tema që do të trajtojmë në këtë mësim: Konjugimi i foljeve gjermane Të dashur miq, në këtë artikull, foljet gjermane,...